Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

TÍTOL 9. Capítol Únic

Aprovat per C.U.B. a data 24 de maig de 1994.

ORDENANCES REGULADORES 


Art. 1 del Pla Parcial Pla del Diable.- ZONIFICACIÓ

Els diferents tipus de zones venen determinats al plànol núm. 6 i són els següents:

R = Residencial
VP = Parcs i jardins urbans
E = Equipaments culturals o d'interès públic i social
V = Vials 


Art. 2 del Pla Parcial Pla del Diable.- ZONA RESIDENCIAL

1.1. Definició 

Correspon aquesta al sòl, que ateses les característiques físiques, de pendent i assolellament el Pla parcial els destina a ser edificats amb construcció d'ús residencial tipus "Ciutat Jardí".

1.2. Tipus d'ordenació 

En la zona Residencial s'hi permeten les tres tipologies següents:
    a) Vivenda unifamiliar aïllada envoltada de jardí d'ús privat.
Es permet una vivenda a cada parcel·la de superfície igual o major de 350 m2.
    b) Vivendes aparellades envoltades de jardí d'ús privat o comú a les dues.
Es permeten dues vivendes cada dues parcel·les de superfície conjunta igual o superior a 350 x 2 = 700 m2. Aquestes vivendes es podran adjuntar o bé pels garatges, o bé per les mateixes vivendes.
    c) Conjunts de tres o més vivendes formats per vivendes unifamiliars, o bé vivendes aparellades, rodejats de jardí d'ús privat o comunitari. 

No es permet la construcció de vivendes en filera, és a dir, mai més de dues vivendes aparellades.

En aquest conjunt es permet la construcció de plantes soterrànies conjuntes a diverses vivendes destinades a garatges comunitaris, sempre que l'ocupació màxima sigui del 40% i es mantinguin les mateixes distàncies mínimes que l'edificació principal a les parcel·les veïnes i al carrer, llevat que es tracti de la part que serveixi per donar accés des de l'exterior i sempre que no excedeixi del 15% de la superfície lliure.

Es permetran N vivendes a cada parcel·la de N x 350 m2.

Aquests conjunts s'inscriuran al Registre de la Propietat com parcel·la única i indivisible; a la Declaració d'obra Nova i Divisió en Propietat Horitzontal es regularà els usos comuns i privats de les diferents parts del jardí, així com es fixarà el coeficient, tan de propietat com de despeses de cada vivenda. 


1.3. Edificabilitat 

L'índex d'edificabilitat neta és de 0,49 m2 sostre/m2 solar.

En aquesta edificabilitat no computaran ni els cossos sortints oberts (ni els transitables com els balcons ni els no transitables com ràfecs o cornises), ni els porxos oberts, ni els sotacoberta no habitables, ni les plantes soterranis. Si en canvi computaran els garatges construïts en planta baixa i adossats a l'edifici principal, els cossos sortints tancats (tipus tribuna), i les parts de sotacoberta habitables d'alçada superior a 1,80 m. 


1.4. Ocupació 

L'ocupació màxima permesa és del 40% de la superfície de la parcel·la.

L'ocupació vindrà determinada per la projecció vertical sobre el terreny de tots els elements constructius de l'habitatge, excepte els vols de la coberta, sent aquests d' 1m. de màxim. 


1.5. Parcel·la mínima

La parcel·la mínima permesa serà de 350 m2.

Per construir una vivenda unifamiliar la parcel·la mínima és de 350 m2, per dues vivendes aparellades de 2 x 350 = 700 m2 i per un conjunt de n vivendes serà de n x 350 m2. 


1.6. Longitud mínima de façana
 
La longitud mínima de façana d'una parcel·la serà de 12m. 


1.7. Densitat 

Es preveu la construcció d'un màxim de 46 vivendes en el sector.
A totes les parcel·les senyalades als plànols, els hi correspon una sala vivenda, excepte la parcel·la núm. 9 que li correspon 8 vivendes i la parcel·la núm. 20 que li correspon 10 vivendes. 


1.8. Agregació i segregació 

Les parcel·les es podran agregar. Es farà correspondre a la parcel·la resultant l'ocupació, edificabilitat i densitat suma de la de les parcel·les originals. 

Les parcel·les núm. 9 i núm. 20 es podran segregar sempre que la resultant compleixi les condicions de la parcel·la mínima en el que fa referència a superfície i longitud de façana i el nombre de vivendes resultant, no sigui superior a les inicials, és a dir: 
 

N =    m2 superfície parcel·la  
350 m21.9. Alçada reguladora 

L'alçada màxima permesa és de 6,5 m. corresponent a la planta baixa i una planta pis.

Es permet una segona planta pis, sempre que ocupi com a màxim el 50% de la planta inferior.

L'alçada màxima de l'edificació es determinarà a cada punt a partir de la cota de pis de la planta que tingui la consideració de planta baixa.

En aquells casos en què, per raons del pendent del terreny, l'edificació es desenvolupi esglaonadament, els volums d'edificació, que siguin construïts sobre cada una de les plantes o parts de planta que posseeixin la consideració de la planta baixa, se subjectaran a l'alçada màxima que correspongui a raó de cada una de les parts esmentades, i l'edificabilitat total no superarà aquella que resultaria d'edificar en un terreny horitzontal.

En cap dels casos, les cotes de referència de les plantes baixes podran ésser establertes amb una variació absoluta de més-menys un metre en relació amb la cota natural del terreny. Es prendrà com a punt de referència el centre de gravetat de la planta baixa o part de planta baixa. 


1.10. Separacions 

La separació mínima dels edificis serà: 
al carrer 5 m
als veïns 3m

Aquestes separacions seran exigides tant al cos principal de l'edifici com als cossos sortints tancats i porxos.

Per als cossos sortints oberts transitables tipus balcons serà: al carrer 4 m
als veïns 2,5 m

Per als cossos sortints oberts no transitables tipus ràfecs serà: al carrer 4 m
als veïns 2 m

En cas de construcció de conjunts, la distància entre edificacions seran les mateixes.

En el plànol núm. 7 es grafien aquestes distàncies amb una línia a punts perimetrals. 


1.11. Coberta 

Es permet tant la coberta plana com inclinada.

Per damunt de l'alçada màxima, només es permetrà:
   a) La coberta definitiva de l'edifici, de pendent màxima al trenta per cent (30%) i arrancarà del forjat sostre de la planta primera.
   b) Les cambres d'aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana, amb alçada total de seixanta (60) centímetres.
   c) Les baranes fins a una alçada màxima d'1,00 m., si són opaques i d'1,80 m. si són transparents o de reixes.
   d) Els elements tècnics de les instal·lacions, com xemeneies, antenes, parallamps, en els elements que creen volum es retardaran 3 m. de l'alineació de façana, i no superaran l'espai previst en el punt a) per la determinació de les cobertes.
   e) Els acabaments de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu. 


1.12. Tanques 

Serà obligatori disposar d'un tancament, seguint l'alineació de vial i aquest estarà constituït per un element d'obra massís d' 1 m. d'alçada mitja sobre el nivell del carrer, amb un màxim d' 1,50 m. en el punt més alt. Sobre aquest element massís es permet la plantació de vegetació, reixes, elements vegetals secs fins a un màxim de 0,80 m. més. 

En cas de què el terreny natural estigui a més d' 1 m. d'alçada sobre la vorera es permetran un màxim de 30 cm. de massís per sobre el terreny natural, a més de les plantacions, reixes i vegetals secs de 80 cm. 


1.13. Verd privat 

Serà obligatori l'enjardinament de les zones d'ús privat o comunitari. 

En aquestes zones es permetrà la construcció de piscines, separades a làmina d'aigua 1,50 m. del veí. Es permetrà la construcció de barbacoes sempre que estiguin separades 3 m. del veí i 5 m. del carrer. 

Solament es podran adossar al límit veí, si disposen del consentiment per escrit, però mai al carrer. 


1.14. Places d'aparcament 

És obligatori la construcció d'una plaça d'aparcament per vivenda. 


1.15. Usos 

Sols està permès l'ús residencial d'habitatges. Dins aquest ús i en petites zones vinculades a l'habitatge es permetrà l'ús de despatx. 


1.16. Barreres arquitectòniques 

Totes les construccions compliran les següents normes: 

SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D.100/84 (DOG: 10/4/84) 

ITINERARI PRACTICABLE EN EDIF. D'HABITATGE O. 9/4/85 (DOG: 30/4/85)
Modificació (DOG: 23/12/85) 

PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Llei 20/1991          
Departament de Benestar Social, 25/11/91 (DOG:4/12/91) 


1.17. Condicions estètiques  

S'admet la lliure composició arquitectònica en general sempre que els materials que s'utilitzin i formes que resultin armonitzin amb l'arquitectura tradicional de l'Alt Penedès. Es prohibeix expressament la construcció de cobertes de lloses de pissarra.

La composició de les vivendes aparellades respondran a criteris únics de composició i es desenvoluparan en un sol projecte d'obres.

La composició dels conjunts de més de dues vivendes respondran als mateixos criteris.

Correspon a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès orientar, regular i interpretar aquestes condicions estètiques.


Art. 3 del Pla Parcial Pla del Diable- ZONA EQUIPAMENTS

1.18. Definició 

Correspon aquest al sòl que ateses les bones característiques físiques de pendent i assolellament, així com de proximitat al casc urbà, el Pla Parcial destina a ser edificat amb construccions aïllades, amb clar destí a satisfer les diverses necessitats d'interès públic i social. 


1.19. Tipus d'ordenació. 

Es permet el tipus d'edifici aïllat. 


1.20. Edificabilitat 

L'índex d'edificabilitat neta és de 0,49 m2 sostre / m2 solar. 


1.21. Ocupació 

L'ocupació màxima permesa és del 40%. 


1.22. Parcel·la i longitud mínima 

Són les de les parcel·les d'equipaments assenyalades en el plànol núm. 6 de zonificació. 


1.23. Agregació i segregació 

Les dues parcel·les d'equipaments es podran agregar entre si, o bé amb altres parcel·les d'ús residencial veïnes (per exemple les 4 parcel·les que corresponen a l'aprofitament de l'Ajuntament). En aquest cas la parcel·la resultant tindrà l'ús exclusiu d'equipaments. 


1.24. Alçada reguladora. 

L'alçada màxima serà de 7,5 m. corresponent a planta baixa i planta pis. 


1.25. Separacions 

La separació mínima dels edificis serà de: al carrer 5 m.
als veïns 5 m.

Aquestes separacions seran exigides tant al cos principal de l'edifici com als sortints tancats i porxos.

Per als cossos sortints oberts transitables tipus balcons serà: al carrer 4 m.
als veïns 4 m.

Per als cossos sortints oberts no transitables tipus ràfecs serà: al carrer 4 m.
als veïns 4 m. 


1.26. Coberta 

Es permet tant la coberta plana com la inclinada.

Per damunt de l'alçada màxima, només es permetrà:
   a) La coberta definitiva de l'edifici, de pendent inferior al trenta per cent (30%) i l'arrencada de la qual se situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als paraments exteriors de les façanes situades a alçada no superior a la màxima i el vol de la qual no superi el màxim admès per les volades.
   b) Les cambres d'aire i elements de cobertura en els cossos de terrat o coberta plana, amb alçada total de seixanta (60) centímetres.
   c) Les baranes fins a una alçada màxima d'1,00 m., si són opaques i d'1,80 m. si són transparents o de reixes.
   d) Els elements tècnics de les instal·lacions, com xemeneies, antenes, parallamps, en els elements que creen volum es retardaran 3 m. de l'alienació de façana, i no superaran l'espai previst en el punt a) per la determinació de les cobertes.
   e) Els acabaments de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu. 


1.27. Tancaments 

Serà obligatori disposar d'un tancament, seguint l'alineació de vial i aquest estarà constituït per un element d'obra massís d' 1 m. d'alçada mitja sobre el nivell del carrer, amb un màxim d' 1,50 m. en el punt més alt. Sobre aquest element massís es permet la plantació de vegetació, reixes, elements transparents fins a un màxim de 0,80 m. més. 


1.28. Verd 

Serà obligatori l'enjardinament de les zones lliures.
Sols es permetrà les construccions adients i necessàries pel funcionament de l'equipament que es projecta tal com pistes esportives, guarderies, porteries de futbol, pèrgoles. 


1.29. Places aparcament 

Es construiran les places d'aparcament cobertes o descobertes que precisen les edificacions d'equipaments projectades.

1.30. Usos 

Es permet l'ús públic sanitari, religiós, cultural, ensenyament, esportiu, comercial i oficines i qualsevol altre d'interès públic i social. 

Es prohibeix l'ús residencial d'habitatges o hotels, industrial i recreatiu en la modalitat 13.2 (discoteca). Es permet la construcció d'un petit habitatge per porteria vinculat a l'edifici d'equipaments. 


1.31. Barreres arquitectòniques 

Totes les construccions compliran les següents normes: 

SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D.100/84 (DOG: 10/4/84) 

ITINERARI PRACTICABLE EN EDIF. D'HABITATGE O. 9/4/85 (DOG: 30/4/85)
Modificació (DOG: 23/12/85) 

PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - Llei 20/1991 Departament de
Benestar Social, 25/11/91
(DOG:4/12/91) 


1.32. Condicions estètiques 

S'admet la lliure composició arquitectònica en general sempre que els materials que s'utilitzin formes resultants que armonitzin amb l'arquitectura tradicional de l'Alt Penedès.

Correspon a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès orientar, regular i interpretar aquestes condicions estètiques.


Art. 4 del Pla Parcial Pla del Diable.- ZONA VERDA

1.33. Definició 

Comprèn aquesta zona, que donades les seves bones condicions i ubicació el Pla Parcial destina a espais lliures públics a fi de crear jardins, parcs, arbrat i altres similars dedicats a l'espai i protecció del paisatge. 


1.34. Usos permesos 

En les àrees de parc urbà, sense perdre, en cap cas, la naturalesa de domini públic, només d'admeten els usos públics. 


1.35. Condicions d'edificació 

Estan prohibides les edificacions que puguin desvirtuar el caràcter de la zona. Es permetran, no obstant, les construccions destinades a satisfer els usos indicats tal com pistes, jocs infantils, glorietes, pèrgoles. 


1.36. Barreres arquitectòniques 

En el disseny de les zones verdes es tindrà en compte: 

PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - Llei 20/1991 del Departament
de Benestar Social, 25/11/91 (DOG: 4/12/91) 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D.100/84 del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS PROJECTES I
OBRES D'URBANITZACIÓ - Circular del Departament de Sanitat i Seg. Social (1982)


Art. 5 del Pla Parcial Pla del Diable.- VIALS

1.37. Definició 

Comprèn aquesta zona el que el Pla Parcial destina a vials per a circulació rodada i zona de vianants, així com a aparcament de vehicles. 


1.38. Barreres urbanístiques

En el disseny dels vials es tindrà en compte: 

PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - Llei 20/1991 del Departament
de Benestar Social, 25/11/91 (DOG: 4/12/91) 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D.100/84 del Departament de Sanitat i Seguretat Social,
10/4/84 (DOG: 18/4/84) 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ - Circular del Departament de Sanitat i Seg. Social (1982) 

Accessibilitat