Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Xarxa Geodèsica Municipal

La Xarxa Geodèsica Local o Xarxa Topogràfica Municipal de Vilafranca del Penedès, està conformada per 96 punts/vèrtex. Aquests vèrtex són accessibles per a tothom, esdevenint la base sobre la que recolzar tots els futurs treballs topogràfics i cartogràfics que es realitzin al municipi. Projectes de via pública, llicencies d’obra i altres actuacions en són els principals beneficiats [1].

Els vèrtex es poden trobar indicats a la via pública utilitzant claus fixats al paviment, en llocs estables i a peu de carrer per una millor accessibilitat. Aquests claus es troben identificats amb unes argolles numerades indicant l’any en que es van donar d’alta i el número identificatiu del vèrtex (format AANNN; per exemple 21033, any 2021, vèrtex 033).

Vértex 21033 de la Xarxa Geodèsica Municipal (zenital).Vértex 21033 de la Xarxa Geodèsica Municipal (perfil).

Imatges de detall del clau que indica la posició del vértex 21033 de la Xarxa Geodèsica Municipal de Vilafranca del Penedès (detall zenital i de perfil).

Al següent mapa hi podeu trobar la posició d’aquests vèrtex (punts vermells) i consultar per a cada un d’ells una fitxa detallada (en fer click sobre cada punt) amb informació ampliada sobre les seves coordenades, el tipus de punt en funció de l’aparell de mesura utilitzat, la data en que va ser donat d’alta, esquemes de posicionament i fotografies de context.

Per a la obtenció i representació d’aquests punts s’utilitza el sistema de referència ETRS89 (European Terrestal Reference Sistem 1989) [2] establert com a reglamentari i oficial pel Reial Decret 1071/2007 de 27 de juliol, publicat al BOE del 29 d’agost del mateix any [3]. S’utilitza el sistema de projecció UTM (Universal Transversa Mercator) [4] i per a les cotes altimètriques es pren com a referència el nivell mitja del mar a Alacant sobre el geoide EGM08.

Per al disseny de la Xarxa Topogràfica Municipal s’han realitzat mesures amb aparells GPS i Estació Total, compaginades per a obtenir els avantatges que ens brinden ambdues tècniques de mesura. Els punts GPS han estat observats en llocs on la visibilitat del cel fos major a 15º sobre l’alçada de l’antena, per a una millor cobertura en el reconeixement de satèl•lits (mínim 4 per punt). En carrers estrets, al costat d’edificis alts i/o amb presència de vegetació s’han utilitzat mesures amb Estació Total per al posicionament dels punts, garantint una distància entre vèrtex menor a 300 metres. Tots els vèrtex són visibles com a mínim des d’un altre vèrtex de la xarxa, generant polígons tancats entre un mínim de 4 bases. Es garanteix una precisió mínima de ±5mm (GPS) i ±1mm (Estació Total), relacionats amb els vèrtex de la Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya per a una major continuïtat i coherència.

Per a més informació:

    [email protected]

Per saber-ne més:

[1] Col•lecció Què és. Núm. 03. Localització i posicionament (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC). Consulta-ho

[2] Sistema de Referència (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC). Consulta-ho

[3] ETRS89 (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC). Consulta-ho

[4] Projecció UTM (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC). Consulta-ho

Accessibilitat